ماموران شهرداری با شما هستم


کسی که بیکار است و زن و بچه دارد دستفروشی کرده دزدی که نکرده ؟؟؟برای امرار معاش مجبور است لقمه نانی ابرومندانه به بچه های خود بدهد

بساطشان را این شب عیدی جمع نکنید بروید کسانی را بگیرید و جریمه کنید که از اکنون شدند حاجی فیروز و گدائی میکنند ..تکدی گری ننگ است  نه دست فروشی
ببینید چه قدر آبرو دار بوده که خودش را آتش زده اون جوان دست فروش


حاجی فیروزهائی که تمامی سنتهای ما را به باد سخه گرفته اند ....آنها را بگیرید و جریمه کنید

نکنید این کار را !!!!!!!!!!

خودتان هم زن و بچه دارید ....

خدا هیچ پدر و مادری در این ایام نوروز شرمنده ی بچه نکند بچه-----   نداری----- هالیش نیست

اینو بفهمید ....آمین

منبع : سنگ صبورتوجه توجه توجه
برچسب ها : توجه ,توجه توجه ,جریمه کنید